(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការដាក់ដេញថ្លៃ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ជោគជ័យចំនួន១០លានដុល្លារ ដោយមានការចូលរួមដេញថ្លៃពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវករប្ដូរប្រាក់ចំនួន១៤, អត្រាដេញថ្លៃឈ្នះទាបបំផុតចំនួន ៤១១៣រៀលក្នុងមួយដុល្លារ៕

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ទាំងស្រុង​៖