(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានផលិតនូវវីដេអូរបាយកាណ៍ បង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពការងារប្រមូលចំណូលពន្ធ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ឆ្នាំ២០២១។

នៅឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រមូលចំណូលពន្ធបាន ២,៧៨១.៩២លានដុល្លារ លើសផែនការ២៤.០២% ស្មើនឹងទឹកប្រាក់៥៣៨លានដុល្លារ៕

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ការងារប្រមូលចំណូលពន្ធ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ឆ្នាំ២០២១៖