សេក្តី​ជូនដំណឹង៖ ​Facebook ​Page ​របស់ ​Fresh ​News ​ត្រូវ​បាន​ជនអនាមិក​វាយប្រហារ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី២៧ ​ខែវិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ២០១៧នេះ​។ ​ដោយ​ក្រុមអនាមិកទាំងនោះ​បាន​បង្ហោះ​ព័ត៌មានបំភ្លៃ​ការពិត ​!​