(ភ្នំពេញ)៖ តាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរពេទ្យមិត្ដភាពខ្មែរ-សូវៀត ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន នៅថ្ងៃ០៣ ខែវិច្ឆិកានេះ បានឲ្យដឹងថា កម្មករ-កម្មការិនី ជាសមាជិកបេឡាជាតិ របបសន្ដិសុខសង្គម និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ បានមកពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនេះ សរុបចំនួន៣៧,១៦៥ នាក់។

*របាយការណ៍របស់កម្មករ-កម្មការិនី៖ ៤,៤០២នាក់

*របាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ៖ ៣២,៧៦៣​ នាក់