(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីប្រកាសថ្មីមួយ ស្តីពីការឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យ ដែលមានប្រាក់ឈ្នួល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ដោយក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះ បានបញ្ជាក់ថា ចំពោះថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យទាំងឡាយណា ដែលត្រូវបានឈប់សម្រាកត្រូវចំលើថ្ងៃអាទិត្យនោះ កម្មករនិយោជិត នឹងត្រូវបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃបន្តទៀត៕

សូមអានព័ត៌មានលម្អិត របស់ក្រសួងការងារ នៅខាងក្រោម៖