(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល លោក ម៉ម ប៊ុនហេង នៅថ្ងៃទី០៦ ខែតុលានេះ បានធ្វើលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូន ប្រធានមន្ទីរពេទ្យឯកជននានា ដែលមានសម្ពពដោយណែនាំឲ្យមន្ទីរពេទ្យទាំងនោះ ត្រូវតែបង្កើតបន្ថែមនូវសេវា សង្គ្រោះបន្ទាន់ទារកទើបនឹងកើត ដើម្បីជួយសង្គ្រោះទារកដែលមានបញ្ហាសុខភាព។

លោក ម៉ម ប៊ុនហេង សង្កត់ធ្ងន់ថា សូមប្រធានមន្ទីរពហុព្យាបាលឯកជន ឬ មន្ទីរពេទ្យឯកជនដែលមានសម្ពពត្រូវតែបង្កើត នូវសេវាសង្គ្រោះទារក និងសហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្ត៕

សូមអានលិខិតរបស់លោក ម៉ម ប៊ុនហេង ទាំងស្រុង៖