(ភ្នំពេញ)៖ នៅយប់ជ្រៅចូលព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការ អំពីលទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។

លទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ មានចំនួន១២ទំព័រ នេះបើយោងតាម Fresh News ទទួលបាននៅយប់ជ្រៅចូលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ។

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះជាប់ជាបេក្ខជនចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ៖