(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖៣១ករណី ឃាត់ខ្លួន៦៣នាក់ (ស្រី៣នាក់)។
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៣២នាក់ (ស្រី២នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៣១នាក់ (ស្រី១នាក់)៕