(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ៦ករណី ឃាត់ខ្លួន២០នាក់ (ស្រី៤នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន៥ករណី ឃាត់ខ្លួន១៩នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១ករណី ឃាត់ខ្លួនម្នាក់៕