(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញអនុក្រឹត្យមួយទៀត ដើម្បីធ្វើការកែប្រែ និងដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនដល់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនៅទូទាំងប្រទេស។

មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ដែលទទួលបានការកែប្រែ និងដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារនេះ រួមមានចាប់ពីថ្នាក់អនុប្រធាន​ការិយាល័យនៃ​អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្ត រហូតដល់អគ្គលេខាធិការរាជរដ្ឋាភិបាល កម្រិតថ្នាក់ជាតិ។

ប្រាក់បំណាច់មុខងារ ដែលបានកំណត់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យថ្មីនេះ ត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ៕

ខាងក្រោមនេះជាអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖