(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំនូវវីដេអូនៃកិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសមួយ ដែលក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះ លោក គង់ វិបុល ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានធ្វើការពន្យល់ និងបំភ្លឺយ៉ាងលម្អិតជូនសាធារណជន អំពីទិដ្ឋភាពពិត នៃការអនុវត្តន៍ការប្រមូលចំណូលពន្ធ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះ លោក គង់ វិបុល បានបំភ្លឺករណីម្ចាស់ Facebook មួយ ដែលចោទប្រកាន់មកលើកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលថា បានអនុវត្តន៍ការប្រមូលពន្ធមិនត្រឹមត្រូវ និងបង្កការរំខានដល់ការប្រកបរបប ទទួលទានរបស់គាត់។

សូមទស្សនាវីដេអូនៃកិច្ចសម្ភាសន៍ដូចខាងក្រោម៖