(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅតំបន់មួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចមាន ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖