(ភ្នំពេញ)៖ សមាជិកក្រុមលេខារបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាចំនួន ៥០រូប ត្រូវបានដំឡើងឋានៈស្មើនឹងអគ្គនាយករង។ នេះបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្តីពីការដំឡើងឋានៈ ជូនមន្ត្រីរាជការរាជរដ្ឋាភិបាល ដែល Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញានេះ៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖