(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សាចំនួន១៦០០នាក់ និងគ្រូមត្តេយ្យសិក្សាចំនួន២០០នាក់ រយៈពេលបណ្ដុះបណ្ដាល២ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការរាជធានី-ខេត្ត និងនៅសាលាមធ្យមសិក្សាគរុកោសល្យមត្តេយ្យមជ្ឈិម។

ចាប់ទទួលពាក្យថ្ងៃនេះ រហូតដល់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧៕