(ភ្នំពេញ)៖ ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាច ទៅមើលកុននៅ Major Cineplex ដោយអតិថិជនអាចធ្វើការទិញសំបុត្រកុន តាមអនឡាញដោយចូល ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Major Cineplex រួចធ្វើការទូទាត់តាមគណនី Wing នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន ការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% ភ្លាមៗ។

កម្មវិធីពិសេសនេះ មានផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ មានការជូនដំណឹងបន្ទាប់។

តោះ! ចំាអង្កាលទៀត ទៅបើកគណនី Wing នៅគ្រប់ភ្នាក់ងារ Wing ទូទំាងប្រទេស ហើយមើលកុនបញ្ចុះតម្លៃជាមួយ Wing៕