(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានចេញនូវសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនីចំនួន៣ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣-២៥ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧ នៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ដោយមូលហេតុផ្លាស់ប្ដូរ និងតម្លើងបរិក្ខា៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាចសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖