(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៨នាក់ ស្រី៧នាក់៖

១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន១៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៦នាក់។ ២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៩ករណី ឃាត់ខ្លួន២២នាក់។
៣៖ ករណីដាំដុះ ១ករណី៕