(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដោយសារគម្រោងស្តារឡើងវិញផ្លូវដែកនៅកម្ពុជា(ផ្នែកប៉ោយប៉ែត) បានចេញសេចក្តីជំរាប
ជូនដំណឹងជាលើកចុងក្រោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារ ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងនេះ ហើយមិនទាន់មកទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ សូមមកទទួលយកឲ្យហើយ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីប្រកាស ខាងក្រោមនេះ ដែលជាសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុងរបស់ គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដោយសារគម្រោងស្តារឡើងវិញផ្លូវដែកនៅកម្ពុជា៖