(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៣នាក់ ស្រី៦នាក់ (អាវុធហត្ថបង្ក្រាបបាន២ករណី ឃាត់ខ្លួន២នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន៩ករណី ឃាត់ខ្លួន១៣នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៩ករណី ឃាត់ខ្លួន២០នាក់៕