(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី រយៈពេលខ្លីចាប់ពីម៉ោង៩៖០០នាទី ដល់១១៖០០នាទី ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីធ្វើការជូនសំអាត តាមទូទ្វារចរន្ត និងទូក្បាលម៉ាស៉ីន ក្នុងបន្ទប់បញ្ជាអគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ។

ជាមួយនឹងការផ្អាកនេះ អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ ក៏សូមការអធ្យាស្រ័យចំពោះការអាក់ខាន ការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដោយអនុគ្រោះ៕