(សៀមរាប)៖ អគ្គិសនីខេត្តសៀមរាប បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនី រយៈពេលខ្លីនៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងក្រុងសៀមរាប ចំនួន៣ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាន សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖