(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបង្ហាញនូវបញ្ជីរាយនាម សិស្សទាំងពីរភេទ ដែលជាប់អាហារូបករណ៍ស្ថាពរ និងជាប់បំរុង ដែលត្រូវសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ៕

សូមអានបញ្ជីរាយនាមទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖​