(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញប្រកាសស្តីពីការបង្កើតភូមិនៃខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ចំនួន១៩ភូមិថ្មីទៀត ដែលត្រូវបំបែកចេញពីភូមិចាស់៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានប្រកាសក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងស្រុង៖