(ភ្នំពេញ)៖ បើសិនប្រជាពលរដ្ឋចង់ទិញទំនិញ ឬចង់លក់ទំនិញណាមួយ ចង់ដាច់ឆាប់នោះ សូមចូលទៅកាន់ទៅកាន់ គេហទំព័រថ្មីមួយទៀត ដែលទើបដាក់ឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់ គឺ www.phsar360.com។

គេហទំព័រមួយនេះ មានដាក់លក់ទំនិញ ដែលភាគច្រើនសំដៅទៅលើអចលនទ្រព្យ មានគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រប់តម្លៃ៕

http://www.phsar360.com/