(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីសម្របសម្រួល កិច្ចសហការការពារ ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានសម្រេចបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានសន្តិសុខបោះឆ្នោត នៃអគ្គលេខាធិការរដ្ឋាន សម្រាប់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួល ក្នុងការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦។

សមាសភាព លេខាធិការដ្ឋានសន្តិសុខបោះឆ្នោតរួមមាន៖

១.លោក ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ ជាប្រធាន

២.លោក សោម សូរីដា អគ្គលេខាធិការរង ជាអនុប្រធាន

៣.លោក ម៉ៅ សុភារិទ្ធ អគ្គលេខាធិការរង ជាអនុប្រធាន

៤.លោក កែវ ផល្លា ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្ម ជាសមាជិកអចិន្ដ្រៃយ៍

៥.លោក កែ រីទ្ធិ ទីប្រឹក្សាលោកប្រធាន និងជាអនុប្រធាន នាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្ម ជាសមាជិក

៦.លោក ឌី ភីរុណ ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន ជាសមាជិក

៧.លោកស្រី សុខ រចនា ជាប្រធានការិយាល័យសន្ដិសុខបោះឆ្នោះ ជាសមាជិក

៨.លោក ង៉ូវ កែវ ជាអនុប្រធានការិយាល័យសន្តិសុខបោះឆ្នោត ជាសមាជិក

៩.លោក សានតាំង ស៊ីឌឿន មន្រ្ដីសម្របសម្រួលកិច្ចការបោះឆ្នោត ជាសមាជិក

១០.លោក-លោកស្រី ប្រធានលេខាធិការរដ្ឋានរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត (លធ.ខប) ជាសមាជិក៕

Advertising