(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ អគ្គិសនីឲ្យបានជ្រាបថា EDC នឹងមានការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី៣១​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិកា្ខរ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋាន ពង្រីកផ្លូវមួយចំនួនទៀត៕

ព័ត៌មានលម្អិតពីពេលវេលា និងទីកន្លែងដែលត្រូវផ្អាកចរន្ត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា៖