(ភ្នំពេញ)៖ សំឡេងបែកធ្លាយរបស់ លោក លី សុធារ៉ាយុទ្ធ អគ្គលេខាធិការបក្សភ្លើងទៀន ដែលឆ្លៀតទាក់ទងស្រីស្នេហ៍ទៅកម្សាន្តអារម្មណ៍ ពេលចុះពង្រឹងមូលដ្ឋានកន្លងមក ថ្មីមួយទៀត ត្រូវបានទម្លាយដោយហ្វេសប៊ុកចំនួន៤។

ហ្វេសប៊ុកចំនួន៤នោះរួមមាន៖ Khmer Leak, Mo Ana , Tasak Boonmak និងTasak Boonmak ។

ដោយភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូជាសំឡេង ហ្វេសប៊ុក Khmer Leak បានសរសេរថា៖ «មិនធម្មតាទេ លោក លី សុធារ៉ាយុទ្ធ អគ្គលេខាធិការបក្សភ្លើងទៀន ឃ្លានអីដល់ថ្នាក់នេះ នឹកអូនពេក ដល់ថ្នាក់ទូរស័ព្ទ «សុំឱ្យនាងថតកំប៉ុមពីត» ឱ្យមើលទាំង យប់។ ពេលលឺសំឡេងនេះហើយ សមាជិកបក្សប្រាកដជាលេបបាយលែងចូលតែម្តង។»

ហ្វេសប៊ុក Mo Ana សរសេរថា៖ មិនធម្មតាទេ លោក លី សុធារ៉ាយុទ្ធ អគ្គលេខាធិការបក្សភ្លើងទៀន ឃ្លានអីដល់ថ្នាក់នេះ នឹកអូនពេក ដល់ថ្នាក់ទូរស័ព្ទ «សុំឱ្យនាងថតកំប៉ុមពីត» ឱ្យមើលទាំង យប់។ ពេលលឺសំឡេងនេះហើយ សមាជិកបក្សប្រាកដជាលេបបាយលែងចូលតែម្តង។

ហ្វេសប៊ុក Anna Andonian សរសេរថា៖ មិនធម្មតាទេ លោក លី សុធារ៉ាយុទ្ធ អគ្គលេខាធិការបក្សភ្លើងទៀន ឃ្លានអីដល់ថ្នាក់នេះ នឹកអូនពេក ដល់ថ្នាក់ទូរស័ព្ទ «សុំឱ្យនាងថតកំប៉ុមពីត» ឱ្យមើលទាំង យប់។ ពេលលឺសំឡេងនេះហើយ សមាជិកបក្សប្រាកដជាលេបបាយលែងចូលតែម្តង។

ចំណែកឯ Tasak Boonmak សរសេរថា៖ មិនធម្មតាទេ លោក លី សុធារ៉ាយុទ្ធ អគ្គលេខាធិការបក្សភ្លើងទៀន ឃ្លានអីដល់ថ្នាក់នេះ នឹកអូនពេក ដល់ថ្នាក់ទូរស័ព្ទ «សុំឱ្យនាងថតកំប៉ុមពីត» ឱ្យមើលទាំង យប់។ ពេលលឺសំឡេងនេះហើយ សមាជិកបក្សប្រាកដជាលេបបាយលែងចូលតែម្តង៕