(ភ្នំពេញ)៖​ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស នៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា ក្នុងអំឡុងមួយសប្ដាហ៍នេះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលខ្សោយ ពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ (ចិន)។ ទន្ទឹមនោះក៏អាចកើតមានសម្ពាធទាបតូចៗជាលក្ខណៈឡូកាល់ (Local) ផងដែរ។ ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ៖

១៖ តំបន់ទំនាបកណ្តាល
* សីតុណ្ហភាពអប្បបរមាមានពី ២៤-២៦°C
* សីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី ៣៤-៣៧ °C
* អាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅតិចតួចដោយអន្លើ។

២៖ តំបន់ខ្ពង់រាប
* សីតុណ្ហភាពអប្បបរមាមានពី ២៣-២៥ °C
* សីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី ៣៥- ៣៧ °C
* ធាតុអាកាសក្តៅហើយស្ងួត។

៣៖ តំបន់មាត់សមុទ្រ
* សីតុណ្ហភាពអប្បបរមាមានពី ២៣-២៥ °C
* សីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី ៣៣-៣៥ °C
* អាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយ ទៅតិចតួចដោយអន្លើ៕