(អវកាស)៖ ព្រះអាទិត្យ របស់យើងជាឪពុកម្តាយដែលបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឡើង ដូចពេលនេះ សូម្បីជាជីវិត និងវត្ថុគ្រប់យ៉ាងតាំងពី ក្នុងដីលើដី និងរហូតដល់លើអាកាស។ បើទោះបីជាបែបនេះ ក្តី ជីវិតអាចកើតមាន និងស្ថិតក្នុងសុវត្ថិភាព ក៏ដោយសារតែការការពាររបស់បរិយាកាស និងដែនម៉ាញេទិចរបស់ផែនដីប៉ុណ្ណោះ ហើយបើគ្មានពួកវាទេ ព្រះអាទិត្យប្រាកដជា សម្លាប់យើងជាក់ជាមិនខាន។

តើព្រះអាទិត្យ មានភាពពិតអ្វីៗខ្លះដែលគួរឲ្យខ្លាចបែបនេះ? សូមទស្សនាវីដេអូ ជាភាសាខ្មែរខាងក្រោមនេះ៖