(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ បញ្ជាក់ពីការកំណត់តម្លៃ លក់ប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយ ដោយត្រូវលក់ ក្នុងតម្លៃមិនឲ្យលើសពី សាំងធម្មតាថ្លៃ៣៤៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ សាំងស៊ុបពែរ ៣៥០០រៀលក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូតថ្លៃ៣១៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ ដែលតម្លៃនេះចាប់អនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង​ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖