(ភ្នំពេញ)៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យមួយ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៩ និងមាត្រា១៣ នៃអនុក្រឹត្យលេខ៤៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០២ ស្តីពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈ ដាច់ដោយដុំ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការចុះបញ្ជីដីធ្លី៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានអនុក្រឹត្យ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុង៖