(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញលិខិតអញ្ជើញ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនចំនួន២ ចូលខ្លួនមកទូទាត់បំណុលពន្ធរដ្ឋ។ នេះបើតាមលិខិត ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ។

អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទាំង២រួមមាន៖
១៖ លោក YAN XIAOBIN អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ស្យុង យិន (ខេមបូឌា)ប៊ិ ថិកស្ថាយ៍
២៖ លោក CAI WEIMING អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ឡាក់ឃី លី សាន់ ឡុង ហ្គាមេន ខូ អិធីឌី

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតអញ្ជើញ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖