(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីរួមចំណែកចែករំលែក នូវចំណេះដឹងដល់សាធារណជន និយ័តករបរធនបាលកិច្ច បានបន្តរៀបចំនូវអត្ថបទមួយថ្មីទៀត ដោយពន្យល់ ពីបណ្ដឹងតវ៉ាលើសេចក្ដីសម្រេចរបស់មន្ដ្រីអធិការកិច្ចបរធនបាលកិច្ច៕

ខាងក្រោមនេះ ជាអត្ថបទនៃការពន្យល់ទាំងស្រុង របស់និយ័តករបរធនបាលកិច្ច៖