(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២៣៩នាក់, អ្នកជំងឺ៤៨១ចំនួន នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ២៤នាក់។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១១៤,៨១០នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១០៧,៨៥៧នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន២,៥០៦នាក់៕