(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយសម្រេចពន្យារពេលការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម សារឡើងវិញ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ បន្ទាប់ពីក្រសួងពិនិត្យឃើញថា មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំ មិនទាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ច នៃការចុះបញ្ជីសារឡើងវិញនៅឡើយ៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តី ជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ទាំងស្រុង៖