(វិទ្យាសាស្ត្រ)៖ ជាការពិតណាស់ ផែនដីយើងនេះមិនអាចឈប់វិល តែក្នុងរយៈពេលពីរ ឬបីឆ្នាំនោះឡើយ ប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលវេលា ២០ម៉ឺនឆ្នាំ ទើបអាចថយល្បឿនវិលចំនួន២វិនាទី។ ការថយល្បឿនវិលនេះ គឺជារឿងធម្មជាតិ ដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃចំហេះ ក្នុងស្នូលរបស់ផែនដីបានថមថយ ហើយដំណើរគោចរជុំវិញព្រះអាទិត្យ ក៏នឹងយឺតជាលំដាប់ផងដែរ។

ការវិលជុំវិញខ្លួន និងការគោចរជុំវិញព្រះអាទិត្យយឺតជាងមុននេះ នឹងធ្វើឲ្យមួយថ្ងៃលើផែនកើនឡើងលើស២៤ម៉ោង និងពេលវេលាមួយឆ្នាំ នឹងលើសពី៣៦៥ថ្ងៃ។

ឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលឧទាហរណ៍ថា នៅអំឡុងពេល៥ឆ្នាំទៀតផែនដីនឹងលែងវិល ជុំវិញខ្លួនឯងតែម្តង តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះ សម្រាប់បរិស្ថានជាទូទៅនៅលើផែនដី?

សូមទស្សនាវីដេអូ ដែលត្រូវបានបក ប្រែជាភាសាខ្មែរខាងក្រោមនេះ៖
រៀបរៀងដោយ៖ ឥន្ទ វុត្ថា

ស្វែងយល់ពីវិទ្យាសាស្ត្រ៖ តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើផែនដីនេះឈប់វិល? (វិទ្យាសាស្ត្រ)៖ ជាការពិតណាស់ ផែនដីយើងនេះមិនអាចឈប់វិល តែក្នុងរយៈពេលពីរ ឬបីឆ្នាំនោះឡើយ ប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលវេលា ២០ម៉ឺនឆ្នាំ ទើបអាចថយល្បឿនវិលចំនួន២វិនាទី។ ការថយល្បឿនវិលនេះ គឺជារឿងធម្មជាតិ ដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃចំហេះ ក្នុងស្នូលរបស់ផែនដីបានថមថយ ហើយដំណើរគោចរជុំវិញព្រះអាទិត្យ ក៏នឹងយឺតជាលំដាប់ផងដែរ។

Posted by Fresh News on Saturday, March 26, 2016