(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នាថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញលិខិតផ្លូវការមួយ ស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធីក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន ដែលចង់ស្នើសុំបើកមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដោយមានកំណត់បែបបទនីតិវិធីសំខាន់ៗ១១ចំណុច៕

សូមអានលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖