(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា បានបង្ហើបថា រដ្ឋមន្រ្តីចំនួន ៨ក្រសួងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ ដែលក្នុងនោះមានអ្ន​កប្តូរចេញ និងអ្នកប្តូរពីក្រសួងចាស់ទៅក្រសួងថ្មី។ សម្តេចបានអំពាវនាវ ឲ្យរដ្ឋមន្រ្តីត្រូវផ្លាស់ប្តូរ បន្តធ្វើការរហូតដល់ចេញព្រះរាជក្រឹត្យ។

សម្តេចបានហៅការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្រ្តី គឺដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បង្ហើបថា រដ្ឋមន្រ្តី ៨ក្រសួងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បង្ហើបថា រដ្ឋមន្រ្តី ៨ក្រសួងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ

Posted by Fresh News on Wednesday, March 16, 2016