(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រកាសពន្យារពេល នៃការបង់ប្រាក់ពន្ធសម្រាប់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ក៏ព្រោះតែអ្នកជាប់ពន្ធភាគច្រើន ទៅបង់ពន្ធនៅតាមធនាគារ ក្នុងថ្ងៃជិតរយៈពេលនៃការបង់ពន្ធ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យធនាគារ ទទួលប្រាក់ពន្ធរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ មិនទាន់ពេលវេលា៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ទាំងស្រុង៖