(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន អ៊ស ខ្មែរ អ៉ឹមផត អិចផត (Auskhmer Import Export ) មានកិត្តិយស សូមជម្រាបដល់សាធារណជន ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនបានទទួលសិទ្ធិនាំចូល និងចែកចាយផ្ដាច់មុខ ពីក្រុមហ៊ុន InBev Belgium S.A ទៅផលិតផលស្របៀរម៉ាក «Stella, Artois, Leffe និង Hoegaarden» នៅក្នុង​ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យោងតាមសេចក្ដីប្រកាស របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លេខ ០៧៣០ ព.ណ កសប និងលេខ ០៧៣១ ព.ណ កសប ចុះនៅភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ។

សូមអានសេចក្ដីប្រកាស របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដូចខាងក្រោមនេះ ៖