(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ នាថ្មីៗនេះ បានបង្កើតក្រុមការងារមួយ ដើម្បីពិភាក្សា និងសម្របសម្រួលក្នុងការផ្ទេរមុខងារ ការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងទីប្រជុំជន។

ក្រុមការងារនេះ ដឹកនាំដោយ លោក ឈិត សុខុន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ ដោយមានសមាសភាព១៨រូប ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ៖