(ភ្នំពេញ)៖ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវ និងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទចំនួន ២៤ខ្សែ ដោយក្នុងនោះមានតាមប្រព័ន្ធ SMART ១២ខ្សែ និង ប្រព័ន្ធ METFONE ចំនួន១២ខ្សែ សម្រាប់សម្ភាសន៍ និងប្រមូលព័ត៌មានពីជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩៕

ខាងក្រោមនេះជាលេខទូរស័ព្ទដែលបង្ហាញដោយ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវ និងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩៖