(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងសម្រេចផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល រយៈពេល២សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

ការប្រកាសផ្អាកដំណើរការនេះ ធ្វើឡើងក្រោយមានការផ្ទុះការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ចូលសហគមន៍ក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍ ២០កុម្ភៈ» ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារដូចខាងក្រោម៖