(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីវិធានការសម្រាប់មន្ត្រីអប់រំ បម្រើការងារនៅតាមអង្គភាពថ្នាក់ជាតិ ក្នុងការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩។

ការដាក់ចេញនូវសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីវិធានការសម្រាប់មន្ត្រីអប់រំ បម្រើការងារនៅតាមអង្គភាពថ្នាក់ជាតិនេះ ធ្វើឡើងក្រោយមានការផ្ទុះឡើង នូវព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ៕

សូមអានសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងអប់រំ ទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖