(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកទីប្រឹក្សា របស់សភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ អាណត្តិទី៤ លើកទី១ ចំនួន៤០រូប៕

ព័ត៌មានលម្អិតពីសមាសភាពទីប្រឹក្សា របស់សភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ សូមអានប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖