(ព្រះសីហនុ)៖ អគ្គិភ័យកំពុងឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែង ស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ។ នៅខណៈពេលរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យកំពុងចេញអន្តរាគមន៍។ ភ្នាក់ងារ Fresh News បានរាយការណ៍ថា ទីតាំងដែលឆេះនោះជាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋលក់កាំជ្រួច ហើយមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតក្នុងការអន្តរាគមន៍៕

សូមរង់ចាំព័ត៌មានបន្ថែម៖

BREAKING NEWS: អគ្គិភ័យកំពុងឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែង ស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ(ព្រះសីហនុ)៖ អគ្គិភ័យកំពុងឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែង ស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ។ នៅខណៈពេលរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យកំពុងចេញអន្តរាគមន៍។ ភ្នាក់ងារ Fresh News បានរាយការណ៍ថា ទីតាំងដែលឆេះនោះជាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋលក់កាំជ្រួច ហើយមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតក្នុងការអន្តរាគមន៍៕សូមរង់ចាំព័ត៌មានបន្ថែម៖

Posted by Fresh News on Saturday, January 16, 2016