(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាយើង ក្នុងការចង់ទទួលបានគេហដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនស្រស់ស្អាត ទោះមិនសូវមានថវិកាក៏ដោយ ធនាគារឯកទេស ម៉ារីថាម ម.ក អាចធ្វើឱ្យលោកអ្នកក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទះយ៉ាងងាយស្រួល និងសមស្រមតាមសមត្ថភាព ជាមួយនឹងកម្ចីផ្ទះពីធនាគារមួយនេះ។

កាន់តែរីករាយជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាប និងលក្ខខណ្ឌស្របតាមតម្រូវការដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។ ដូច្នេះ កុំឱ្យឱកាសដ៏ល្អនេះ កន្លងផុត ដោយការជ្រើសរើសមិនត្រូវ និងសមស្រប ក្នុងការក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន។

ធនាគារឯកទេស ម៉ារីថាម ម.ក នឹងក្លាយជាដៃគូដ៏ល្អរបស់អ្នក ក្នុងការបំពេញក្ដីស្រមៃចង់បានគេហដ្ឋាន និងសម្ភារប្រើប្រាស់ ដែលលោកអ្នកចង់បាន ជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនលក្ខខណ្ឌពិសេសនេះ៕

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ២២២ ១៦៩/០៦៩ ៥៥៥ ៨២០/០៨១ ៦៦៦ ២៨០!