(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ បង្ហាញនូវ Facebook Page ផ្លូវការរបស់សាខាអគ្គិសនីកម្ពុជា ទូទាំងរាជធានី-ខេត្តនៅទាំងអស់ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់ ភាពងាយស្រួល ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងភាពរីកចម្រើនរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុន ជូនដល់សាធារណជន ឲ្យបានជ្រួតជ្រាប ឆាប់រហ័ស និងទាន់ពេលវេលា៕

សូមអានបញ្ជីរាយនាម Faebook Page ផ្លូវការនៃសាខាអគ្គិសនីកម្ពុជា ទូទាំងប្រទេសក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖