(ភ្នំពេញ)​៖ គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារវេទិកាអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដែលមានសមាសភាពមន្ត្រីចំនួន១១រូប ដើម្បីចាត់ចែងបង្កើតយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនិងបង្រៀន ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានទូលំទូលាយ ដល់សាធារណជន។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីសម្រេចរបស់ គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ទាំងស្រុង៖