(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងព័ត៌មានបានបង្កើតសមិទ្ធផលថ្មីមួយ គឺ APPs Ministry of Information ដែលកំពុងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយ កម្មវិធីទូរស័ទ្ទដៃវៃឆ្លាត APPs។